เข้าสู่ระบบ


ยกเลิก

หมายเหตุ :

1. พนักงานทุกคน ต้องเข้าสู่บทเรียน E-learning เพื่อศึกษา และทำแบบทดสอบ เป็นประจำทุกเดือน

2. บุคคลจะดำเนินการเพิ่มบทเรียนประจำเดือน ภายในวันที่ 1 ของทุกเดือน

3. ระยะเวลาทำบททดสอบ บทเรียน E-learning ภายในวันที่ 30 ของทุกเดือน

4. บุคคลจะปริ้นรายงานผู้เรียน E-learning เพื่อส่งให้แต่ละฝ่าย ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน